darmowa dostawa i zwrot towaru
Strona główna » Regulamin

RegulaminREGULAMIN

Sklepu Internetowego WeselneButelki.pl

 • § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • 1.1. Sklep internetowy Weselnebutelki, dostępny pod adresem internetowym weselnebutelki.pl, prowadzony jest przez F.H.U.P. " Łoli - Gator " Sławomir Fitrzyk ul. Nowodąbrowska 233 A , 33-100 Tarnów

  • 1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców, określając zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 • § 2. DEFINICJE

  • 2.1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym weselnebutelki.pl

  • 2.2. Sprzedawca - Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna " Łoli - Gator "

  • 2.3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  • 2.4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • 2.5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  • 2.6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  • 2.7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  • 2.8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  • 2.9. Konto (Panel Klienta) - konto Klienta założone w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez niego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

  • 2.10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  • 2.11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  • 2.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  • 2.13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  • 2.14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 • § 3. DANE KONTAKTOWE SKLEPU

  • 3.1. Firma i adres Sprzedawcy:
   Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna " Łoli - Gator "
   ul. Nowodąbrowska 233 a
   33-100 Tarnów

  • 3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@weselnebutelki.pl

  • 3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: 
   (+48) 788 181 292

  • 3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
   Alior Bank
   nr. 10 2490 0005 0000 4500 3042 5412 PLN

  • 3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  • 3.6. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą, w tym składać zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

 • § 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

  • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

   • a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

   • b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

   • c) włączona obsługa plików cookies.

 • § 5. INFORMACJE OGÓLNE

  • 5.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  • 5.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

  • 5.3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  • 5.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  • 5.5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 • § 6. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

  • 6.1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne przy tym będzie podanie adresu e-mail oraz ustawienie loginu i hasła.

  • 6.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

  • 6.3. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez wpisanie loginu i hasła – ustawionych w Formularzu rejestracji.

  • 6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@weselnebutelki.pl, lub pisemnie - pisząc pod adres podany w § 3 ust.1.

 • § 7. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

  • 7.1. Zamówienia mogą być składane przez pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  • 7.2. Warunkiem wymaganym przy zamówieniach jest podanie wszelkich danych służących do zrealizowania wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do złożonego przez Klienta Zamówienia (błędne lub nieprawdziwe dane) w porozumieniu z Klientem, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

  • 7.3. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (Paragon lub Faktura VAT).

  • 7.4. Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep drogą mailową lub telefoniczną.

  • 7.5. Na czas dostawy (realizacji) zamówienia składają się: czas przygotowania i wysyłki Zamówienia, który wynosi do 24 godziny oraz czas usługi kurierskiej, który wynosi do 48 godzin. Czas podany w zdaniu poprzednim dotyczy realizacji w dni robocze. W okresach przedświątecznych czas dostawy może ulec wydłużeniu z uwagi na opóźnienia w realizacji usług kurierskich.

  • 7.6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania środków na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

  • 7.7. W przypadku niedostępności towarów lub ich części objętych zamówieniem, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmie decyzję co do sposobu jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Sklep do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta.

  • 7.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia chwilowych przerw w działaniu serwisu (w przypadku prac technicznych lub konserwacyjnych). Jednocześnie zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań aby przerwy w działaniu Sklepu odbywały się w godzinach nocnych i nie miały znaczącego wpływu na zamówienia składane przez Klientów.

 • § 8. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

  • 8.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

  • 8.2. Cena Produktu przedstawiona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wymagane prawem podatki.

  • 8.3. Informacja o łącznej cenie zamawianego Produktu wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi innymi kosztami podana jest na stronie Sklepu. Informację taką otrzymuje także Klient w trakcie składania Zamówienia, również w chwili wyrażenia przez niego związania się Umową Sprzedaży.

  • 8.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem.

  • 8.5. Utrwalenie i zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

   • a) Utrwalenie i zabezpieczenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy;

   • b) Przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, będącej potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży i zawierającej jej integralne postanowienia;

   • c) Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Sprzedawcy w sposób umożliwiający jego pobranie.

 • § 9. DOSTĘPNE SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY PRODUKTÓW

  • 9.1. W ramach realizacji Zamówienia Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności:

   • a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

   • b) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

   • c) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

   • d) płatności elektroniczne (przelew natychmiastowy, BLIK, Google Pay);

   • e) płatność kartą płatniczą.

  • 9.2. Sklep oferuje dostawy Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opcja wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga poczynienia uzgodnień z biurem obsługi Sprzedawcy (dane kontaktowe podane w § 3).

  • 9.3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że z Umowy Sprzedaży wynika inaczej. Koszty dostawy Produktów są dostępne na stronie Sklepu w zakładce Czas i koszty dostawy. O kosztach dostawy Klient jest także informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez niego woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

  • 9.4. Odbiór osobisty Produktów przez Klienta jest bezpłatny i dostępny w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu z biurem obsługi (dane kontaktowe podane w § 3).

 • § 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  • 10.1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  • 10.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

  • 10.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 3 biegnie od dostawy ostatniego Produktu, partii lub części.

  • 10.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu w zakładce Prawo do odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe.

  • 10.5. Informację o odstąpieniu od umowy można przesłać:

   • a) listownie – wysyłając oświadczenie na adres siedziby Firmy:
    Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna
    ul. Nowodąbrowska 233 a
    33-100 Tarnów

   • b) drogą elektroniczną – pisząc na adres: biuro@weselnebutelki.pl

  • 10.6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  • 10.7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą, a Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Przedmiotu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Przedmiotu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  • 10.8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  • 10.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  • 10.10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

  • 10.11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  • 10.12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  • 10.13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   • e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   • f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   • g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   • h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   • i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   • j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   • k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

   • l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   • m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  • 10.14 Regulacje zawarte w niniejszym paragrafie (§ 10. Prawo odstąpienia od umowy) dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 • § 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  • 11.1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

  • 11.2. Sprzedawcę obowiązuje względem Klienta ustawowe prawo odpowiedzialności za wady Produktu (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

  • 11.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest Produkt będący używaną rzeczą ruchomą, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

  • 11.4. Zgłoszenia reklamacyjne można składać:

   • a) listownie – wysyłając na adres siedziby Firmy:
    Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna " Łoli - Gator "
    ul. Nowodąbrowska 233 a
    33-100 Tarnów

   • b) drogą elektroniczną – pisząc na adres: 
    biuro@weselnebutelki.pl

  • 11.5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać m.in.: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane kontaktowe składającego reklamację, oraz żądanie sposobu doprowadzenia Produktu (rzeczy) do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

  • 11.6. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile zostanie to uznane za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany będzie dostarczyć wadliwą rzecz na koszt Sprzedawcy pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany będzie udostępnić wadliwą rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym się ona znajduje.

  • 11.7. W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.

  • 11.8. Wszelką pomoc związaną z prawidłowym i skutecznym zgłoszeniem reklamacji można uzyskać kontaktując się z naszym Działem Obsługi Sprzedaży pod numerem telefonu:
   (+48) 788 181 292

 • § 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  • 12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych (polubownych) sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
   https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  • 12.2. Ponadto pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  • 12.3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i Sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

  • 12.4. Tym samym, w ramach działalności handlowej prowadzonej przez Sklep zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między naszym przedsiębiorstwem, a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków. Wszelkie informacje dostępne są pod adresem: http://krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/mediacje

 • § 13. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

  • Sprzedawca w ramach prowadzenia Sklepu dobrowolnie podporządkował się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym pod niniejszym linkiem.

 • § 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 14.1. Umowy zawierane w ramach działalności Sklepu zawierane są w języku polskim.

  • 14.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, itp.

  • 14.3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

  • 14.4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, osoba prawna prawa publicznego lub wyodrębniony podmiot publiczno-prawny, sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między Sklepem, a Klientem będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

  • 14.5. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wówczas dla wszystkich umów zawartych w ramach działalności Sklepu obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.


Przejdź do strony głównej
Copyright 2024 - weselnebutelki.pl
Realizacja: osv.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu